Oświadczenie odstąpienia od umowy

Plik do pobrania (kliknij tutaj)

Imię, nazwisko i adres konsumenta                                                        Miejscowość, data ……………………

........................................................                                                      

........................................................

........................................................

Wody Karpackie sp. z.o.o

38-400 Krosno

ul. Pużaka 16A

biuro@wodykarpackie.pl

tel. 733 012 727

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy: (nr zamówienia lub nr dokumentu sprzedaży): ………………………………………

zawartej dnia ……………… w Krośnie.

Proszę o zwrot kwoty .................. zł przelewem na konto nr: …………………………….………………………………  

Zwracam, w stanie niezmienionym towar .................................... otrzymany w dniu ..........................

 

Podpis konsumenta

………………………………………….

 

*Art. 7 ust. 1. „Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn,
składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony
w art. 10 ust. 1. do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.”

Plik do pobrania (kliknij tutaj)

Wypełnione oświadczenie odstąpienia od umowy proszę przesłać na e-mail: biuro@wodykarpackie.pl