Oświadczenie odstąpienia od umowy

Plik do pobrania (kliknij tutaj)

Imię, nazwisko i adres konsumenta                                        Miejscowość ……..………….., data ……………………

/Dane Jednoosobowego przedsiębiorcy                                                 

.............................................................                                                

.............................................................

.............................................................

Java Sp. z.o.o

36-206 Humniska

Humniska 439a

biuro@wodykarpackie.pl

tel. 733 012 727

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy: (nr zamówienia lub nr dokumentu sprzedaży): ………………….……………………………… zawartej dnia …………………..…………… w Humniskach. Proszę o zwrot kwoty ......................................... zł przelewem na konto nr: ……………………………...…………………………………………. 

Zwracam, w stanie niezmienionym towar/towary .……….….………………………………………………………….. otrzymany/otrzymane w dniu .....................................

 

 

Podpis konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcy

…….……..………………………………………….

 

 

 

Zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287), Konsument/Jednoosobowy przedsiębiorca, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w przepisach szczególnych powołanej ustawy.

Plik do pobrania (kliknij tutaj)

Wypełnione oświadczenie odstąpienia od umowy proszę przesłać na e-mail: biuro@wodykarpackie.pl